18 lipca, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Zasady zawierania umowy o pracę

Prawo pracy określa zakres obowiązków zarówno pracowników jak i pracodawców. Dotyczy to przykładowo umów o pracę, jaką pracownik zawiera z pracodawcą.

W naszym kraju tydzień pracy to 40 godzin, 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. W umowie o pracę można określić na jakim stanowisku będzie zatrudniony pracownik, i w jakim miejscu będzie wykonywał swoją pracę. Oczywiście relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą określane są przez szereg przepisów zawartych w prawie pracy. Od wejścia Polski do UE polskie prawo pracy jest stopniowo dostosowywane do prawa UE. Stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą określa umowa o pracę, jednak powinna być ona zgodna z przepisami. Umowa o pracę zawierana jest na czas określony lub nieokreślony i wymaga formy pisemnej. Jeżeli strony umowy nie zawarły pisemnej umowy o pracę, pracodawca musi potwierdzić umowę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.


Każda z wymienionych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie może przekraczać trzech miesięcy.

Umowa o pracę wskazuje strony, rodzaj umowy, datę zawarcia oraz postanowienia dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia. Prawo do urlopu uzależnione jest od stażu pracy. Prawo do 20 dni roboczych przysługuje, jeżeli stosunek pracy nie przekracza 10 lat i 26 dni roboczych po 10 latach pracy. Rozwiązanie umowy o pracę i związany z nią okres wypowiedzenia zależą od rodzaju umowy o pracę i stażu pracy. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, a w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie zwykłym obowiązują następujące okresy wypowiedzenia. Dwa tygodnie w przypadku stosunku pracy trwającego krócej niż sześć miesięcy. Jeden miesiąc w stosunku pracy trwającym co najmniej sześć miesięcy. Trzy miesiące w stosunku pracy trwającym co najmniej trzy lata. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony należy również podać powody rozwiązania. Jeżeli pomiędzy pracownikiem a pracodawcą dojdzie do nieporozumienia potrzebny może być prawnik wrocław jest miastem w którym znajdziemy odpowiednia pomoc.