21 czerwca, 2024

Top Press

Prasa z najwyższej półki

Jak wykonać mapę z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych

Topografia jest bardzo szerokim terminem opisującym szczegółowe badanie powierzchni ziemi.

Niniejsze badanie obejmuje zmiany powierzchni, takie jak góry i doliny, a także charakterystykę rzek i dróg. Dzięki praktyce topografii możemy określić i zarejestrować położenie pewnych punktów terenu w planimetrii X-Y i altimetrii Z. Dzięki stworzeniu instrumentów takich jak teodolity i niwelatory automatyczne zbieranie danych przez geodetów znacznie zostało uproszczone. Obecnie zmiany w świecie cyfrowym, takie systemy jak GIS czyli system informacji geograficznej, pozwalający na tworzenie coraz bardziej złożonych map topograficznych. Obecnie geodezja zajmuje się mierzeniem i rejestrowaniem konturów wysokości, tworząc trójwymiarową reprezentację powierzchni Ziemi. Podczas pomiaru określonego terenu należy wybrać szereg punktów i zmierzyć je w odniesieniu do ich współrzędnych poziomych, takich jak szerokość i długość geograficzna oraz ich położenie w pionie pod względem wysokości. Zapisane w serii punkty te tworzą linie konturów, które pokazują stopniowe zmiany terenu. Dzięki tym pomiarom zebranym w terenie tworzone są mapy topograficzne, które opisują przestrzenne relacje między cechami fizycznymi, takimi jak warstwice, symbole hydrograficzne, a cechami urbanistycznymi, takimi jak drogi i granice administracyjne. Pomiar bezpośredni dostarcza podstawowych danych dla wszystkich map topograficznych, w tym systemów obrazowania cyfrowego. Informacje te można wykorzystać w połączeniu z innymi systemami, takimi jak zdjęcia lotnicze lub obrazy satelitarne, w celu uzyskania pełnego obrazu danego terenu.

Badania topograficzne mogą być wykorzystywane w wielu różnych dyscyplinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, górnictwo.

Oprócz najczęstszych zastosowań map topograficznych, jedno z ciekawszych polega na określeniu, jaka jest powierzchnia i co się na niej znajduje, przykładowo rodzaj gleby, upraw, skały. Ustalenie, które obszary są odpowiednie, czy też nie, do upraw, budowy budynków i innych zastosowań. Zbieranie danych ułatwione jest dzięki zaawansowanych systemów GPS, czy dalmierzy laserowych. W wielu miastach znajdziemy usługi geodezyjne Nowy Targ jest jednym z nich.